ul. Myśliwska 48 A, 95-200 Pabianice

 

Godziny otwarcia: 1 marca - 1 listopada: 7.00 - 17.00 / 1 listopada - 1 marca : 7.00 - 16.00                               

 

Termin zwrotu palet: 45 dni

Gwarancja

Aktualności

24 09/15

Promocja jesienna!!!

  Promocja na wybrany asortyment firm...

 

Warunki sprzedaży

 
1. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa z chwilą pełnej i terminowej zapłaty za odebrane produkty.
 
2. Produkty odebrane przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za wolne od wad i dostarczone w ilości zgodnej z dokumentem.
 
3. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Produktu Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Punkt Sprzedaży  42/214-78-73, a następnie złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu Produktów.
Jeżeli Kupujący wbudował Produkty z wcześniej stwierdzonymi wadami, Producent oraz Punkt Sprzedaży nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy.
 
4. Za różnice kolorystyczne wynikające z zakupu tego samego produktu w różnym odstępie czasu dostawca nie ponosi  winy. Nie stanowią one wady i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 
5. W przypadku gdy Punkt Sprzedaży dostarcza towar do miejsca wskazanego przez Kupującego, Kupujący zobowiązuje się zapewnić odbiór osobiście lub osobę upoważnioną do odbioru. W innym razie ryzyko związane z wydaniem towaru obciąża Kupującego.
 
6.Kupujący jest upoważniony do wskazania miejsca rozładunku zgodnie z przepisami ruchu drogowego i warunków bezpieczeństwa.
 
7. Towar nie będzie przekładany przez Ogrodzenie.
 
8. Zabrudzenia powierzchni spowodowane czynnikami zewnętrznymi oraz włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe, powstałe na wskutek naturalnej pracy betonu podczas dojrzewania Produktów nie podlegają reklamacji.
 
9. Produkty “kolormix” ( kolory jesieni, melanże) posiadają różnorodną kolorystykę i należy układać je z kilku palet jednocześnie, w celu uzyskania zamierzonego efektu.
 
10. W serii Wet-cast występujące różnice w fakturze wierzchniej warstwy Produktu i odcieniach nie wpływają na parametry techniczne Produktu.
 
11. W produktach Antico ( Triano, Natulit, Romano, Terrano, Kravento) wykruszenia i różnice w odcieniach nie podlegają reklamacji. Ich obecność jest efektem zamierzonym.
 
12. Wykwity wapienne powstające w procesie dojrzewania betonu są procesem naturalnym i nie podlegają reklamacji.
 
13. Palety transportowe są objęte kaucją zwrotną w w terminie 60 dni. Kupujący zapewnia zwrot palet we własnym zakresie. Warunkiem zwrotu kaucji jest przedstawiony dokument zakupu przez klienta.
 
14. Każdy Producent posiada Aprobatę Techniczną i właściwe normy, z którymi Kupujący jest zobowiązany się zapoznać.
 
15. Punkt Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za:
 
- niewłaściwe rozplanowanie i wykonanie podbudowy/ budowy z użyciem Produktów,
- niewłaściwego składowania lub transportu Produktów,
- niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
- niezgodnego z zasadami budowlanymi montażu zakupionych Produktów,
- użycia nieodpowiednich materiałów do zabudowy i fugowania wyrobów,
- niezachowania zalecanego odstępu między kamieniami brukowymi,
- wypadków losowych lub klęsk żywiołowych,
- niewłaściwego użytkowania, nieodpowiednio z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów.
 

16. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Warunkami Sprzedaży.